קורס כלכלת המשפחה ואימון

תנאי שימוש

להלן מפורטים תנאי השימוש באתר. הגלישה באתר והשימוש בשירותים המוצעים באתר (להלן יחד ולחוד "השימוש באתר") מהווים הסכמת והצהרתך ("המשתמש"), כי קראת את התנאים להלן והסכמת לכל האמור בהם.

אחריות המשתמש

השימוש באתר מותר באופן פרטי ואישי בלבד. המשתמש מצהיר כי הינו בעל כשירות חוקית להתקשר ולקבל את השרות באתר ווידא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש באתר. מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות לפעולות שיתבצעו בניגוד לאמור לעיל ו/או על ידי מי שאינו מורשה לכך. במידה והמשתמש ימלא פרטים כלשהם באתר, הינו מתחייב למלא אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ואשר הינו רשאי למסרם ושאינם מהווים פגיעה באדם או גוף אחר.

תשלום

השימוש באתר על ידי המשתמש אינו כרוך בתשלום למפעילת האתר.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזאת למפעילת האתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש באופן הדרוש לקבלת השרות המפורסם באתר, לרבות קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי מצדדים שלישיים באמצעות הפרטים אותם מילא באתר. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאותם צדדים שלישיים שפנו למשתמש, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם. מפעילת האתר רשאית להשתמש ולאסוף למאגר המידע של מפעילת האתר את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש, לצורך שימוש מסחרי.

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילת האתר תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה מפעילת האתר רשאית למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים בהתאם להוראות החוק וכן לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי מפעילת האתר בקשר עם המשתמש לצרכי מפעילת האתר.

יובהר כי מפעילת האתר פועלת כמיטב יכולתה על מנת להגן על פרטיות המשתמש באתר, ונוקטת אמצעים סבירים לשמירה על המידע הנ"ל. למרות האמור, מפעילת האתר תהיה רשאית לחשוף מידע בקשר עם המשתמש על פי כל דין כאמור ו/או בקשר עם הליכים משפטיים ו/או לצורך הגנה על מפעילת האתר ומי מטעמה.

אחריות למוצרים ושירותים של צדדים שלישיים

מפעילת האתר אינה אחראית בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר ו/או לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים למשתמש על ידי צדדים שלישיים בעקבות פנייתו באמצעות האתר (הכל להלן "תכנים מצדדים שלישיים"). הופעת תכנים מצדדים שלישיים באתר אינה מעידה על תמיכתה של מפעילת האתר ו/או אחריותה ו/או התחייבותה לתכנים, למוצר/השירות, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה על כך כי מפעילת האתר אחראית ו/או שולטת בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, ומפעילת האתר לא תשא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

יובהר כי אין כל התחייבות כי בעקבות פעילות המשתמש באתר יקבל המשתמש פניות ו/או הצעות מצדדים שלישיים בקשר עם תכני האתר ו/או בכלל. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי פרטי המשתמש יועברו לכמות מסוימת של צדדים שלישיים בקשר עם האתר ו/או בכלל. הצדדים השלישיים שיקבלו את ה\פרטי המשתמש יכול ולא יהיו קשורים במישרין לנושא האתר.

קניין רוחני

המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים עימה. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של מפעילת האתר, בין אם פורסם על ידה או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לפגוע בהגבלת אחריות מפעילת האתר כאמור לעיל ולהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר.

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילת האתר או בבעלותו של צד שלישי הקשור עימה. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר ו/או אותו צד ג' שסימני המסחר הינם בבעלותו. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

הפרעה לשימוש באתר

המשתמש מתחייב להמנע מכל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים. ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, ו/או, משלוח הודעות ו/או מילוי פרטים באתר באופן העלול לעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בעלי הפרטים ו/או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט, לרבות הטרדה, איום, הוצאת דיבה, השפלה, הפרת פרטיות, גסות וכד'. ג. באופן היכול להביא לתביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח – 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו.המשתמש מתחייב כי הוא נוקט אמצעי אבטחה סבירים להגנה על המחשב ממנו נעשית ההתקשרות לאתר, לרבות כנגד אמצעי פריצה, וירוסים, סוסים טרויאניים ואמצעי מעקב על פעילות המחשב והמידע השמור בו, ומסיר כל אחריות מן מפעילת האתר כנגד כל נזק שיגרם לו עקב כשל בציוד המשתמש.המשתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה מיד לדרישתה הראשונה עם הפרתו את האמור לעיל.

שחרור מאחריות

המשתמש משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או כתוצאה מכך ומצהיר כי השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר בזאת את מפעילת האתר מאחריות כלשהי בגין כל נזק שייגרם למחשבו, לגופו וכל נזק אחר, היה וייגרם נזק כזה, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.

המשתמש משחרר בזאת את בעלי האתר, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר.

כתב ויתור הכנסות:

מינדי שטרן ונעמי איילון (מינדי נעמי) מאמנות לכלכלת המשפחה שמלמדות איך להתנהל עם כסף על סמך הניסיון והידע המקצועי שברשותן. כל המידע שמופיע באתר זה, כולל בסרטוני הווידאו ובקורסים עצמם אינו מבטיח הכנסות כלשהן, חלק מהתוצאות שמוצגות בדף זה הן מעל הממוצע ולא טיפוסיות למתחילים. הכנסות כלשהן תלויות לחלוטין בצורה שבה מיישמים את שיטות הניהול הנלמדות וההכנסה משתנה בהתאם ליכולות, ההתמדה, אופן העבודה והכישורים השונים שכל אדם משקיע באופן עצמאי בהתנהלות הכלכלית שלו.

מדיניות ביטול עסקה:

ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010
הלקוח רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום הרכישה אך ורק אם המוצר שקיבל הגיע פגום או שלא נעשה בו שימוש. אם ביטל הצרכן את עסקת המכר מרחוק בתוך המועד של 14 יום ועמד בתנאי הביטול,
ישלם דמי ביטול של 5% מערך העסקה ( הסכום הכולל ששולם ולא עלות הנופש לאדם) או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010 סעיף 6 (הגבלת זכות הביטול)
זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי –
(7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;
(8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

דילוג לתוכן